Ben ik over?

Download

Download hier de officiële informatie: Overgangsbeleid

Overgang van klas 1 naar klas 2

In de 1e klas wordt gewerkt met de beoordelingsschaal A t/m F. De betekenis van de letters in de heterogene brugklas is als volgt:

  • A = goed (VWO-niveau)
  • B = ruim voldoende (HAVO-niveau)
  • C = voldoende (VMBO-niveau)
  • D = onvoldoende
  • F = slecht

Van 1 naar:

NE/FA/EN/GS/AK/WI/BI

LO/MU/TE/HV/TN

2 VMBO-tl

Maximaal 2 x D

Maximaal 1 x D

2 Havo/Atheneum

Min. 4 x B; met 1 x D = extra B nodig. De leerling mag voor de kernvakken NE,EN en WI 1 x C hebben.

Maximaal 1 x D

2 Gymnasium

Min. 4 x A en 3 x B. De leerling mag voor de kernvakken NE,EN en WI 1 x B hebben.

Maximaal 1 x D

 

De leerling die niet aan de norm voor automatische bevordering voldoet, wordt in bespreking gebracht.

Voor wie niet de 2-VMBO-norm haalt, kan het resultaat van de bespreking zijn:

  • alsnog (eventueel met taken) bevorderd naar 2-VMBO;
  • bevordering naar de 2e klas kader- of basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO;
  • Doubleren in de 1e klas is niet toegestaan.

Overgang  van 2-VMBO-t naar 3-VMBO-tl

In klas 2-VMBO-t wordt gewerkt met de beoordelingsschaal 1 t/m 10. Voor de vakken LO, Muziek, Tekenen en Handvaardigheid worden de lettersymbolen A t/m F gebruikt.

van > naar NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/EC LO/MU/TE/HV
2VMBO-tl > 3VMBO-tl

Minimaal 58 punten

Maximaal 3 x 5 of 1 x 5 + 1 x 4
De leerling mag voor het kernvak Nederlands geen 4 hebben hebben.
Maximaal 1 x D

De leerling die niet aan de norm voor automatische bevordering voldoet, wordt in bespreking gebracht.


Overgang van 2-HAVO/Atheneum naar 3 HAVO 

In 2-HAVO/Atheneum wordt gewerkt met de beoordelingsschaal A t/m F, waarbij de letter B het HAVO-niveau aangeeft en de letter A het VWO-niveau.

Van > naar

NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI

LO/MU/TE/HV

2 H/A >

3 HAVO

Minimaal 6 x B met maximaal 1 x D. De leerling mag voor de kernvakken NE, EN en WI 1 x C hebben.

Maximaal 1 x D

De leerling die niet aan de norm voor automatische bevordering voldoet, wordt in bespreking gebracht.


Overgang van 2-HAVO/Atheneum naar 3-Atheneum en van 2-Gymnasium naar 3-Gymnasium

In 2-HAVO/Atheneum wordt gewerkt met de beoordelingsschaal A t/m F, waarbij de letter A het VWO-niveau weergeeft.

In 2-Gymnasium wordt gewerkt met de beoordelingsschaal 1 t/m 10. Voor de vakken LO, Muziek, Tekenen en Handvaardigheid worden de lettersymbolen A t/m F gebruikt.

Van > naar

NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI

LO/MU/TE/HV

2 H/A > 3 Atheneum

Minimaal 6 x A met maximaal 1 x C. De leerling mag voor de kernvakken NE, EN en WI 1 x B hebben. 

 

Maximaal 1 x D

2 Gym. > 3 Gymnasium

NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/GR/LA

Minimaal 65 punten met aan onvoldoendes maximaal 3 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5. De leerling mag voor de kernvakken NE, EN en WI 1 x 5 hebben. Voor de vakken LA en GR mag de leerling geen onvoldoende hebben.

LO/MU/TE/HV

Maximaal 1 x D

De leerling die niet aan de norm voor automatische bevordering voldoet, wordt in bespreking gebracht.


Overgang van 3-VMBO-tl naar 4-VMBO-tl

Van de acht "cijfervakken" wordt het gewogen gemiddeld berekend van de Schoolexamens (SE's) die tot en met het einde van het schooljaar zijn afgelegd.

In totaal moet de leerling daarmee minimaal 47 punten behalen. Het aantal onvoldoendes mag 3 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5 zijn. Het vak Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn.

De "lettervakken" Lichamelijke Opvoeding,  het gekozen kunstvak (Muziek, Tekenen of Handvaardigheid) en Kennis van het Geestelijk Leven dienen alle met voldoende (v) of goed (g) te worden afgesloten.


Overgang van 3-HAVO naar 4-HAVO

Minimaal 59 punten; het aantal toegestane onvoldoendes:    

3 x 5 + 1 x D of 1 x 4 + 1 x 5 + 1 x D. Voor de kernvakken NE, EN en WI mag de leerling 1 x 5 hebben.Voor de vakken LO, KGL, MU, TE en HV mag de leerling maximaal 1 x D hebben.


Overgang van 3-Atheneum naar 4-Atheneum

Minimaal 59 punten; het aantal toegestane onvoldoendes:

3 x 5 + 1 x D of 1 x 4 + 1 x 5 + 1 x D. Voor de kernvakken NE, EN en WI mag de leerling 1 x 5 hebben. Voor de vakken LO, KGL, MU, TE en HV mag de leerling maximaal 1 x D hebben.


Overgang van 3-Gymnasium naar 4-Gymnasium

Minimaal 70 punten; het aantal toegestane onvoldoendes:

3 x 5 of 1 x 4 + 1 x 5. Voor de kernvakken NE, EN en WI mag de leerling 1 x 5 hebben. Voor de vakken LO, MU en TE mag de leerling maximaal 1 x D hebben.


Overgang van 4-HAVO naar 5-HAVO

In de opzet van de Tweede Fase bestaan er geen absolute overgangsnormen. De leerling volgt een doorlopend traject, dat wordt afgesloten met het Centraal Examen. Aan het eind van 4-HAVO wordt door de docentenvergadering een advies uitgebracht over de haalbaarheid van het vervolgtraject (capaciteiten, werkhouding en motivatie), waarbij de slaagnorm voor het examen de richtlijn vormt. Leerling en ouder(s) beslissen in principe zelf over de overgang naar het volgende leerjaar.

Het studieadvies aan leerling en ouder(s) heeft echter een bindend karakter, indien de docentenvergadering met 2/3e meerderheid een negatief advies uitbrengt ten aanzien van de overgang naar het volgende leerjaar.


Overgang van 4-VWO naar 5-VWO en van 5-VWO naar 6-VWO

In de opzet van de Tweede Fase bestaan er geen absolute overgangsnormen. De leerling volgt een doorlopend traject, dat wordt afgesloten met het Centraal Examen. Aan het eind van 4-VWO en 5-VWO wordt door de docentenvergadering een advies uitgebracht over de haalbaarheid van het vervolgtraject (capaciteiten, werkhouding en motivatie), waarbij de slaagnorm voor het examen de richtlijn vormt. Leerling en ouder(s) beslissen in principe zelf over de overgang naar het volgende leerjaar.

Het studieadvies aan leerling en ouder(s) heeft echter een bindend karakter, indien de docentenvergadering met 2/3e meerderheid een negatief advies uitbrengt ten aanzien van de overgang naar het volgende leerjaar.Doorstroming van 4-VMBO naar 4-HAVO

Leerlingen die een diploma VMBO-theoretische leerweg hebben behaald en naar 4-HAVO willen doorstromen kunnen alleen worden toegelaten indien de toelatingscommissie HAVO positief heeft geadviseerd. De beslissing van de toelatingscommissie wordt gebaseerd op de adviezen van de vakdocenten ten aanzien van capaciteiten, werkhouding/motivatie en gedrag. Toelatingseisen zijn:

Toelatingseisen zijn:
  • De leerling is geslaagd met minimaal 8 vakken;
  • De leerling heeft geen onvoldoende eindcijfers op de diploma-cijferlijst.

Doorstroming van 5-HAVO naar 5-VWO

Leerlingen die een HAVO-diploma hebben behaald, kunnen alleen tot 5-VWO worden toegelaten indien de toelatingscommissie VWO positief heeft geadviseerd. 

De beslissing van de toelatingscommissie wordt gebaseerd op de adviezen van de vakdocenten ten aanzien van capaciteiten, werkhouding/motivatie en gedrag. Als toelatingseis geldt dat de leerling op zijn diploma-cijferlijst HAVO een gemiddeld eindcijfer van minimaal 6,5 dient te halen. Daarnaast kunnen er eisen worden gesteld aan het vakkenpakket en het aantal vakken (minimaal 8 vakken, waaronder Frans of Duits). Leerlingen die van 5-HAVO naar 5-VWO doorstromen krijgen een vrijstelling voor de vakken Maatschappijleer en CKV.

In februari van het examenjaar kunnen leerlingen een aanvraag tot toelating van 5-VWO indienen bij de decaan. 


Zit je in een examenklas?

Kijk dan op: Ben ik geslaagd?