Ziek melden, verlof en verzuim

Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan of zich op school niet lekker voelt. Hier vindt u een aantal situaties en hoe te handelen.

Absentiecoördinatoren

De school heeft twee absentiecoördinatoren in dienst in het kader van de leerlingbegeleiding: Linda Fois en Kitty Beer, die zich bezighouden met de controle van de absenties. Zo nodig nemen zij persoonlijk contact met u op, indien uw zoon/dochter als ongeoorloofd afwezig staat geregistreerd.

Uw kind is ziek en moet thuisblijven  

Wilt u dan een e-mail sturen aan absentie@daltonvoorburg.nl. Daarnaast kunt u ook via de Magister-app uw kind ziekmelden. Mocht u niet per mail of app kunnen melden, dan is het mogelijk om vóór 08.15 uur de administratie van de school te bellen om te zeggen dat uw kind niet naar school kan komen. De school is telefonisch bereikbaar vanaf 07.45 uur. 

Dit ziekmelden zult u voor iedere ziektedag van uw kind moeten doen. 

Uw kind is weer beter

Is uw kind weer hersteld, wilt u dit dan tevens telefonisch of per e-mail melden op de dag dat uw kind weer naar school komt? 

Uw kind is al op school, maar gaat ziek naar huis 

In overleg met de coördinator wordt bekeken of uw kind naar huis kan. Indien uw kind dat wenst, kan er naar huis gebeld worden om te overleggen wat het best gedaan kan worden. In ieder geval is ook afmelden bij de absentiecoördinator.  Als deze afwezig is, gaat uw kind naar de coördinator van de betreffende afdeling. Indien deze beiden niet aanwezig zijn, dan meldt uw kind zich ziek bij de receptie. Er wordt contact met de ouders/verzorgers opgenomen om te melden dat uw kind ziek naar huis gaat. 

Er is een afspraak gemaakt met een arts, tandarts enz. 

 

Deze meldingen dient u uiterlijk een dag voor de afspraak, per mail door te geven aan absentie@Daltonvoorburg.nl of telefonisch aan absentie-coördinator (tel. 070-3007700 optie 1). Wij willen u vragen bij uw afspraken rekening te houden met het rooster van uw kind in verband met geplande toetsen. Is er sprake van regelmatig bezoek aan bijvoorbeeld de orthodontist, overleg dan met de absentie-coördinatoren. 


Wij willen u wel vragen bij uw afspraken rekening te houden met het rooster van uw kind in verband met geplande toetsen. Bovendien stelt de schoolleiding het op prijs als u probeert het verzuim tot een minimum te beperken. Is er sprake van regelmatig bezoek aan bijvoorbeeld de orthodontist, neemt u dan even contact op met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator van uw kind om te overleggen. 

Uw kind kan niet met de lessen voor een bepaald vak meedoen

Met name bij het vak Lichamelijke Opvoeding kan dat voorkomen. De school kan een leerling alleen vrijstelling voor de lessen LO geven als er een medische reden is. Als de lessen in het vak LO om medische redenen niet gevolgd kunnen worden, betekent dat niet dat de leerling automatisch vrijgesteld is van eventuele theorieopdrachten voor het vak LO. Het is noodzakelijk dat u hierover met de coördinator overleg pleegt. Daarbij is ook een medische verklaring noodzakelijk. 

 Deelname aan schoolactiviteiten en projecten 

Alle leerlingen doen mee aan school- en projectactiviteiten. Het gaat hierbij om activiteiten die in het jaarplan van de school of de vaksectie staan omschreven (bijvoorbeeld de deelname aan sportdagen). Het kan echter zijn dat u als ouder/verzorger bezwaar maakt tegen deelname aan een incidentele activiteit of een buitenschools project. In deze gevallen neemt u contact op met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator i.v.m. een alternatief programma. 

Extra verlof 

Het kan voorkomen dat voor leerlingen buiten de vastgestelde vakantieperioden extra verlof moet worden gevraagd (Verlofformulier voor ouders). Een schriftelijk verzoek daartoe dient uiterlijk 6 weken vooraf bij de coördinator ingediend te worden. Alleen bij bijzondere omstandigheden zal een dergelijk verzoek ingewilligd worden, want de

Leerplichtwet is aangescherpt daar waar het gaat om verlof buiten de school-

vakanties. Er zijn maar twee uitzonderingen:

  • Verlof van maximaal twee weken (10 schooldagen), alleen wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders of de leerling zijn gelegen. Over een aanvraag t/m 10 dagen beslist de afdelingsleider of de coördinator. Over een aanvraag boven de 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Te laat komen

Leerlingen die de eerste 15 minuten van de les te laat komen, dienen zich met hun schoolpas te melden bij de receptie voor een te-laat-briefje. Komt een leerling na 15 minuten de les in, dan telt het mee als ongeoorloofd verzuim (zie paragraaf i Schoolgids ). Iedere leerling dient de rest van de les te volgen. Het ‘te laat’ komen zonder geldige reden is een vorm van schoolverzuim. In het kader van het landelijk beleid tot het terugdringen van schoolverzuim is er een convenant gesloten met Bureau HALT. Hierin zijn de volgende afspraken vastgelegd.   

  • Als de leerling 3 x te laat is gekomen zonder geldige reden, neemt de absentie-coördinator contact op met de leerling en moet de leerling zich de volgende ochtend melden bij de receptie om 07.45 uur;
  • Als de leerling 6 x te laat is gekomen, neemt de coach/mentor contact op met de ouders om te waarschuwen en moet de leerling zich de volgende ochtend melden bij de receptie om 07.45 uur;
  • Als de leerling 9 x te laat is gekomen, neemt de leerjaarcoördinator/afdelingsleider contact op met de ouders en de absentie-coördinator maakt een melding bij Leerplicht. Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief;
  • Als de leerling 12 x te laat is gekomen, maken de absentie-coördinatoren opnieuw een melding bij Leerplicht. Leerplicht zal tot verder handelen overgaan.

Ongeoorloofd afwezig zijn tijdens lessen en daltonuren (spijbelen)      

De school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van

ongeoorloofd schoolverzuim. Indien er sprake is van licht verzuim is de afhandeling hiervan in handen van de school. Indien het ongeoorloofd verzuim meer dan 16 uur in 4 schoolweken bedraagt, is de school volgens de wet verplicht dit te melden bij Leerplicht. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan in dit geval proces-verbaal worden opgemaakt. 

De leerplichtwet en de kwalificatieplicht 

Volgens de huidige wet zijn alle leerlingen volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden. De leerplichtwet is echter aangevuld door een kwalificatieplicht tussen de 16e en de 18e verjaardag. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma, of een diploma op MBO-niveau 2. Een VMBO-diploma geldt dus niet als startkwalificatie!