Ziek melden, verlof en verzuim

Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan of zich op school niet lekker voelt. Hier vindt u een aantal situaties en hoe te handelen.

Verzuimcoördinatoren

De school heeft twee verzuimcoördinatoren in dienst in het kader van de leerlingbegeleiding: Linda Fois en Kitty Beer, die zich bezighouden met de controle van de absenties. Zo nodig nemen zij persoonlijk contact met u op, indien uw zoon/dochter als ongeoorloofd afwezig staat geregistreerd.

Uw kind is ziek en moet thuisblijven  

Wilt u dan een e-mail sturen aan absentie@daltonvoorburg.nl. Daarnaast kunt u ook via de Magister-app uw kind ziekmelden (met de app zult u dit voor iedere ziekte dag moeten doen).

Mocht u niet per mail of app kunnen melden, dan is het mogelijk om vóór 08.15 uur de administratie van de school te bellen om te zeggen dat uw kind niet naar school kan komen. De school is telefonisch bereikbaar vanaf 07.45 uur. 

Uw kind is weer beter

Is uw kind weer hersteld, wilt u dit dan tevens telefonisch of per e-mail melden op de dag dat uw kind weer naar school komt? 

Uw kind is al op school, maar gaat ziek naar huis 

In overleg met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator wordt bekeken of uw kind naar huis kan. Indien uw kind dat wenst, kan er naar huis gebeld worden om te overleggen wat het best gedaan kan worden. In ieder geval is ook afmelden bij de administratie noodzakelijk. De leerlingen krijgen van de school een briefje mee, dat door de ouders ondertekend weer ingeleverd moet worden bij de receptie op de dag dat de leerling weer hersteld is en naar school gaat. 

Er is een afspraak gemaakt met een arts, tandarts enz. 

In het 1e mentoruur krijgt uw zoon/dochter een aantal absentiekaarten. Deze absentiekaarten gebruikt u als u van te voren weet dat uw zoon/dochter lessen zal moeten verzuimen, bijvoorbeeld bij doktersbezoek of in verband met familieomstandigheden. Deze absentiekaart dient minimaal één dag voor het benodigde verlof te worden ingeleverd bij de receptie. Daarnaast kunt u deze afspraken ook doorgeven via de mail: absentie@daltonvoorburg.nl

Wij willen u wel vragen bij uw afspraken rekening te houden met het rooster van uw kind in verband met geplande toetsen. Bovendien stelt de schoolleiding het op prijs als u probeert het verzuim tot een minimum te beperken. Is er sprake van regelmatig bezoek aan bijvoorbeeld de orthodontist, neemt u dan even contact op met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator van uw kind om te overleggen. 

Uw kind kan niet met de lessen voor een bepaald vak meedoen

Met name bij het vak Lichamelijke Opvoeding kan dat voorkomen. De school kan een leerling alleen vrijstelling voor de lessen LO geven als er een medische reden is. Als de lessen in het vak LO om medische redenen niet gevolgd kunnen worden, betekent dat niet dat de leerling automatisch vrijgesteld is van eventuele theorieopdrachten voor het vak LO. Het is noodzakelijk dat u hierover met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator overleg pleegt. 
 

Deelname aan schoolactiviteiten en projecten 

In principe doen alle leerlingen mee aan school- en projectactiviteiten. Het gaat hierbij om activiteiten die in het jaarplan van de school of de vaksectie staan omschreven (bijvoorbeeld de deelname aan sportdagen, zwemmen e.d.). Het kan echter zijn dat u als ouder/verzorger bezwaar maakt tegen deelname aan een incidentele activiteit of een buitenschools project. In deze gevallen neemt u contact op met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator. 
 

Extra verlof 

Het kan voorkomen dat voor leerlingen buiten de vastgestelde vakantieperioden extra verlof moet worden gevraagd. Een schriftelijk verzoek daartoe dient bijtijds bij de afdelingsleider/leerjaarcoordinator ingediend te worden. Alleen bij bijzondere omstandigheden zal een dergelijk verzoek ingewilligd worden, want de Leerplichtwet is aangescherpt daar waar het gaat om verlof buiten de schoolvakanties. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel: 

- Verlof van maximaal twee weken (10 schooldagen), alleen wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de afdelingsleider/leerjaarcoördinator. 

- Verlof wegens gewichtige omstandigheden. 
Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders of de leerling zijn gelegen. 

Over een aanvraag t/m 10 dagen beslist de afdelingsleider/leerjaarcoördinator. Over een aanvraag boven de 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.  Voor de volledige toelichting verwijzen wij u door naar: Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Te laat komen

Leerlingen die om welke reden dan ook te laat komen, dienen zich met hun schoolpas te melden bij de receptie voor een te-laat-briefje. Het te laat komen zonder geldige reden is een vorm van schoolverzuim. In het kader van het landelijk beleid tot het terugdringen van schoolverzuim is er een convenant gesloten met Bureau HALT. Hierin zijn de volgende afspraken vastgelegd: 

  • Gedurende het schooljaar mag de leerling totaal zes keer te laat komen zonder dat hier direct sancties aan verbonden zijn. Hierna geldt de terugkomregeling: de leerling die te laat komt meldt zich de volgende ochtend bij de receptie om 7.45 uur;  
  • Indien een leerling binnen een door de school te bepalen periode drie keer  zonder geldige reden te laat komt, neemt de school contact op met de  ouders om deze te waarschuwen; 
  • Indien het te laat komen zonder geldige reden niet stopt en nadat de leerling opnieuw zes keer te laat is gekomen, nodigt de school de ouders uit voor een gesprek op school; 
  • Indien het te laat komen zonder geldige reden na zes keer niet stopt en de leerling zich bovendien niet houdt aan de maatregel om zich ’s ochtend om 7.45 uur te melden, meldt de school de leerling na negen keer te laat komen bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente. De afdeling Leerplicht kan in overleg met Bureau HALT dan een taakstraf opleggen. 

Voor leerlingen die van ver komen is er, in verband met de reistijd, een aparte “te-laat-gedoog-regeling”.  

Ongeoorloofd afwezig zijn tijdens lessen en daltonuren (spijbelen)      

Het sanctiebeleid van de school kan bestaan uit een mondelinge of schriftelijke      waarschuwing met daaraan gekoppeld het inhalen van de gespijbelde uren. Bij herhaaldelijk spijbelgedrag kan de leerling geschorst worden en wordt er melding gemaakt bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. 

Voor de leerlingen die vallen onder het examenreglement (3- en 4-VMBO, 4- en 5-HAVO en 4-, 5- en 6-VWO) kan conform artikel 16, lid 5 van het Examenreglement het recht op het maken van een herkansing worden afgenomen: Indien een kandidaat zich op onreglementaire wijze onttrekt aan de voor hem op het rooster aangegeven vaklessen kan hem het recht op een herkansing voor het desbetreffende vak of de desbetreffende vakken voor één of meer toetsperiodes ontnomen worden conform artikel 5, lid 2b van het examenreglement.  
 

Ongeoorloofd verzuim en de leerplichtwet 

De school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Indien er sprake is van licht verzuim is de afhandeling hiervan in handen van de school in samenspraak met de ouders en eventueel de leerplichtambtenaar. Is er sprake van verdergaande vormen van verzuim, waarbij er geen aanwijzingen zijn voor achterliggende problemen,  dan komt dit in handen te liggen van de leerplichtambtenaren en de HALT-bureaus.  

Indien het ongeoorloofd verzuim meer dan 28 uur in 7 schoolweken bedraagt, neemt de leerplichtambtenaar contact op met het Openbaar Ministerie. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan in dit geval proces-verbaal worden opgemaakt.Ook bij een interventie via het bureau HALT blijft het doel de leerling te motiveren (weer) naar school te gaan.  
 

De leerplichtwet en de kwalificatieplicht 

Volgens de huidige wet zijn alle leerlingen volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden. De leerplichtwet is echter aangevuld door een kwalificatieplicht: dit houdt in dat alle jongeren tot de 18e verjaardag partieel leerplichtig zijn, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma, of een diploma op MBO-niveau 2. Een VMBO-diploma geldt dus niet als start-kwalificatie! Deze kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren altijd vijf dagen per week naar school moeten. Het is ook mogelijk om met combinaties van werken en leren aan de kwalificatieplicht te voldoen. Meer informatie bij de decanen en op www.aanvalopschooluitval.nl