Wat doen wij

De oudervereniging kent een bestuur voor de dagelijkse gang van zaken: de ouderraad. Hierin zitten maximaal vijftien ouders die op de jaarlijkse ledenvergadering van de oudervereniging worden gekozen door de aanwezige ouders. Wij kiezen als ouderraad zelf uit ons midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Met behulp van de jaarlijkse (vrijwillige) oudercontributie van 24 euro per gezin vertegenwoordigen we de ouders bij relevante initiatieven in en om de school.

Ouderparticipatie

Wij hebben veel contact met de schoolleiding. Tijdens onze vergaderingen bespreken wij met hen zaken die leerlingen of ons als ouders aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de duur van lessen en de Daltonuren, het bezoek van een visitatiecommissie of de prestaties van de school. Ook informeert de schoolleiding ons over zaken die voor ons ouders van belang zijn.

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Er zitten ook vertegenwoordigers van de ouders in Medezeggenschapsraad van het Dalton (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Scholengroep Spinoza, waarvan het Dalton onderdeel uitmaakt. Ook de ouders die in de MR en GMR zitting hebben, worden benoemd door de algemene ledenvergadering van ouders. Vaak zijn de ouders die in de MR en GMR-zitting hebben ook lid van de Ouderraad.

Subsidie

De oudervereniging ondersteunt activiteiten binnen de school door middel van subsidies die worden betaald uit de jaarlijkse bijdragen van de ouders.
Aanvragen voor subsidie kunnen vanuit alle geledingen binnen de school komen: van docenten, leerlingen, onderwijsondersteunend personeel, de directie én van ouders. De beslissing over het al dan niet verlenen van een subsidie wordt genomen door de ouderraad op basis van de volgende criteria

De criteria voor het verlenen van een subsidie

De ouderraad beoordeelt iedere aanvraag aan de hand van de ‘sterke’ punten van een aanvraag. Hoe meer sterke punten des te groter de kans dat de aanvraag wordt goedgekeurd.

Denk hierbij vooral aan:

- Een brede doelgroep. Hoe meer personen baat hebben bij subsidie, hoe beter. Denk hierbij ook aan indirecte effecten. Het kan heel goed zijn dat mensen die niet direct betrokken zijn in een later stadium of via-via er toch iets aan hebben;
- Een groot leereffect. Hoe meer er te leren valt, hoe beter;
- Een positief effect op culturele en sociale vorming;
- Een positief effect op de sfeer in de school of op de uitstraling van de school.

Voorbeelden van subsidiëring uit voorgaande jaren
- Woordenboeken Engels (2019-2020)
- Fitnesstoestel voor in de fitnessruimte op school (2019 -2020)
- DJ set t.b.v Scorpio en schoolfeesten (2020 - 2021)
- Movingheadz + Haze machine t.b.v. Scorpio, Vijfde vleugel en schoolactiviteiten. (2021 - 2022) 

Beroepenoriëntatiemarkt

Jaarlijks vindt de Beroepenoriëntatiemarkt plaats in de aula van het Dalton College voor de leerlingen van 3VM, 4 HAVO, 5 VWO. Leerlingen krijgen zo de gelegenheid op een informele manier kennis te maken met allerhande beroepen. Ouders, oud-leerlingen en vrijwilligers werken mee aan deze markt en dit levert een mooie verscheidenheid aan beroepen op.

Mocht je graag meewerken aan deze markt door bijvoorbeeld over je beroep te praten met leerling, laat dit dan aan ons weten op het bovengenoemde e-mail adres.

Thema avond

De ouderraad organiseert jaarlijks een thema avond voor ouders, leerlingen en geïnteresseerden. Het doel van de avond is informeren en netwerken. Tijden de laatste thema avond is het onderwerp “HELP! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen”.

Betrokkenheid bij onze leerlingen

Fruit op school 
In het schooljaar 2021 - 2022 heeft de oudervereniging een pilot gedaan met het plaatsen van gratis fruit in de kantine om een gezonde snack in de pauze te bevorderen.

CJP pas

Weet je, dat elke leerling een CJP pas krijgt en dat deze CJP pas en gedeeltelijk door de oudervereniging wordt gesponsord. Meer informatie over CJP is te vinden op https://www.cjp.nl/

Mentale support examen

In het schooljaar 2021 - 2022 heeft de ouderraad de examenkandidaten op een originele manier succes gewenst met hun examens: een lekkere Chocolonely chocoladereep met daarop de leuke tekst.

Felicitaties namens de ouders

Zoals een mooie roos met een felicitatiekaartje voor elke afstudeerder en een bijdrage aan het jaarboek.