Ouderraad

Het Dalton kent een oudervereniging. Iedere ouder/verzorger van een leerling op het Dalton is automatisch lid van deze oudervereniging. Een keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. Tijdens deze vergadering benoemen de aanwezige ouders vertegenwoordigers in de Ouderraad, bespreken zij het jaarverslag en benoemen zij de kascontrolecommissie die de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging controleert en daarover verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering. 

Meer over de oudervereniging

Ouderraad

De oudervereniging kent een bestuur voor de dagelijkse gang van zaken. Dat zijn wij, de Ouderraad. In onze raad zitten maximaal vijftien ouders die op de jaarlijkse ledenvergadering van de oudervereniging worden gekozen door de aanwezige ouders. Wij kiezen als Ouderraad zelf uit ons midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder jaar vergaderen wij zes keer in de avonduren. 

Wij hebben veel contact met de schoolleiding. Tijdens onze vergaderingen bespreken wij met hen zaken die leerlingen of ons als ouders aangaan. Denk bij voorbeeld aan de duur van lessen en de Daltonuren, het bezoek van een visitatiecommissie of de prestaties van de school. Ook informeert de schoolleiding ons over zaken die voor ons van belang zijn.

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Er zitten ook vertegenwoordigers van de ouders in Medezeggenschapsraad van het Dalton (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Scholengroep Spinoza, waarvan het Dalton onderdeel uitmaakt. Ook de ouders die in de MR en GMR zitting hebben, worden benoemd door de algemene ledenvergadering van ouders. Vaak zijn de ouders die in de MR en GMR-zitting hebben ook lid van de Ouderraad.

(vrijwillige) Contributie

Van ouders wordt een (vrijwillige) contributie voor een schooljaar van 24 euro per gezin gevraagd, ongeacht het aantal leerlingen uit het gezin dat op het Dalton zit. Wij beheren de contributiegelden voor de oudervereniging en maken daarmee activiteiten mogelijk voor de leerlingen op het Dalton. Wij organiseren bij voorbeeld een beroepenmarkt en thema-avonden met sprekers. Ook betalen wij een deel van de kosten van lustrumvieringen en een jaarboek voor leerlingen die geslaagd zijn. Ten slotte geven wij op basis van de subsidierichtlijn subsidies voor bijzondere activiteiten en projecten.