Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van SG Dalton-Vatel is het overlegorgaan waarin personeel, ouders en leerlingen met elkaar kunnen overleggen over het beleid van de school in zijn geheel en van de schoolleidingen van beide locaties. Sinds 1 januari 2008 bestaat de Medezeggenschapsraad Dalton-Vatel uit twee aparte deelraden voor de twee afzonderlijke scholen. De Deelraad Dalton (DRD) vergadert apart van die van het Vatel en houdt zich dus vooral bezig met zaken die onze eigen school betreffen. In de DRD wordt het beleid van de schoolleiding gevolgd en beoordeeld. 

De Deelraad Dalton is de gesprekspartner van schoolleiding, leerlingen, ouders, onderwijsondersteunend personeel en docenten. De deelraad heeft als doel de communicatie tussen al deze geledingen te bevorderen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid. De deelraad geeft onafhankelijk en objectief advies en gebruikt daarbij de expertise van de leden, die allen hun eigen kennis en achtergrond meebrengen. De deelraad geeft dit advies gevraagd, maar ook ongevraagd.

Samenstelling  Deelraad Dalton

In de DRD hebben normaal de volgende leden zitting: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. 

 • Jan Suijkerbuijk (secretaris, personeel)
 • Linda Fois-van der Kraan (voorzitster, personeel)
 • Jeroen de Bree (ouders)
 • Selinas Wijnen (ouders) 
 • Naud Wirtz (ouders)
 • Noud van der Togt (leerlingen)
 • Marieke van Pelt, (leerlingen)
 • Lies Boselie (leerlingen) 
 • Willem Korevaar (personeel)
 • Arjaan Verheule (personeel)
 • Margriet Mulder (personeel)
 • Margot Dûermeijer (personeel)

Contact

e-mail: mr@daltonvoorburg.nl

Werkwijze

De DRD vergadert 8 keer per jaar. Deze vergaderingen van de DRD zijn openbaar. De notulen zijn dus ook openbaar. Die worden ook op deze site gepubliceerd, nadat ze in een volgende vergadering zijn goedgekeurd. De notulen zijn dus steeds van de voorlaatste vergadering. U kunt ze bekijken door ze op de linkerkant van deze pagina aan te klikken. Daar vindt u ook, steeds ongeveer een week van te voren, de agenda van de volgende vergadering.

Documenten

De agenda van de vergaderingen vindt u links op de site onder het kopje "Agenda". De agenda van de komende vergadering wordt telkens uiterlijk 5 dagen voor de volgende vergadering geplaatst.
De notulen van de vergaderingen vindt u linkst op de site onder het kopje "Notulen". De notulen van een vergadering worden na vaststelling in de daarop volgende vergadering geplaatst.
Reglementen en statuten van de MR alsmede het jaarverslag en enkele andere documenten vindt u links op de site onder het kopje "Overige documenten".

Wat doet een MR?

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Het aantal MR-zetels is gekoppeld aan de schoolgrootte. Personeelsleden worden d.m.v. verkiezing MR-lid. Het doel van het MR-werk is om te oordelen over het beleid van de schooldirectie en/of het schoolbestuur. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. 

Instemmingsbevoegdheid

De MR heeft instemmingsbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingsbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen). De onderwerpen waarop de MR instemmingsbevoegdheid heeft zijn terug te vinden in het medezeggenschapsreglement.

Adviesbevoegdheid

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er weliswaar een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen tegen het advies van de MR in, maar de uitvoering ervan mag pas na zes weken geschieden. De onderwerpen waarop de MR adviesbevoegdheid heeft zijn terug te vinden in het medezeggenschapsreglement.

Geschillen

Als er sprake is van geschillen tussen de MR en het bevoegd gezag, dan kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die vervolgens uitspraak doet. Die uitspraak is bindend.

De GMR - de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omdat onze scholen onderdeel zijn van de Spinoza Scholengroep, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke MR'en worden gekozen.
De vergaderdata, notulen en andere informatie staan op de site van Spinoza. De vergaderdata en notulen staan ook hier.

Hoe werkt de DRD?

De DRD vergadert acht keer per jaar, meestal op maandagavond. Die vergaderingen zijn openbaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda vast. Er vindt vooroverleg plaats met de schoolleiding. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig. Zij lichten diverse agendapunten toe, doen mededelingen en beantwoorden vragen van de DRD.