Daltonvisie en Schoolbeleidsplan 

Het schoolbeleidsplan bevat een beschrijving van het beleid met  betrekking tot de kwaliteit van ons daltononderwijs.  Hierin formuleren we onze visie op het daltononderwijs en de manier waarop we daar de komende jaren concreet invulling aan geven.

De koers die in het plan is uitgezet, wordt binnen de school continu besproken en indien nodig bijgesteld. In dit document kunt u hiervan de samenvatting lezen. Het volledige schoolbeleidsplan 2017-2021 plan vindt u hier.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid krijgt een steeds prominentere rol toebedeeld door de overheid, vanuit de gedachte dat verantwoording moet worden afgelegd door een instelling die met gemeenschapsgeld in stand wordt gehouden.

De school is daarom verplicht een kwaliteitssysteem te gebruiken en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij gaat het vooral om het signaleren van zwakke plekken en het voeren van de discussie over kwaliteitsverbetering met alle betrokken groepen. Zijn leerlingen, ouders en docenten tevreden over het onderwijs? Is gehaald wat we wilden bereiken? 

We gebruiken hiervoor:

 • Onderzoeksrapporten van de Inspectie 
 • Visitatierapporten van de Nederlandse Daltonvereniging
  Om de licentie "Daltonschool" te mogen behouden moet de school voldoen aan een aantal voorwaarden. Elke vier jaar wordt de school daartoe gevisiteerd.
 • Tevredenheidsonderzoeken onder ouders
  Jaarlijks leggen we een reeks vragen voor aan de ouders van de brugklassers. 
 • Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen  
  We doen mee met de Landelijke Scholieren Monitor van het LAKS (Landelijk Aktie Komite Scholieren). Bekijk hier de resultaten.


Rapportage onderwijsinspectie

De kwaliteit van een school wordt door diverse factoren bepaald. Enkele factoren, zoals examenresultaten, slagingspercentages en doorstroomgegevens zijn gemakkelijk in cijfers te vangen en worden jaarlijks door de Onderwijs Inspectie in kaart gebracht. 

De inspectie bekijkt onder andere:

 1. Rendement onderbouw:
  Wat is de positie van de leerling in het 3e leerjaar ten opzichte van het basisschooladvies?
 2. Onderbouwsnelheid:
  De onvertraagde voortgang in leerjaar 1 en 2.
 3. Bovenbouwsnelheid:
  De onvertraagde voortgang van het 3e leerjaar naar het diploma.
 4. Het gemiddelde cijfer voor het Centraal Examen per afdeling.

Andere belangrijke factoren zijn minder makkelijk in kaart te brengen. Dat betreft bijvoorbeeld de extra zorg en begeleiding die aan leerlingen wordt geboden, de kansen die de school biedt aan leerlingen om een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te halen, de communicatie met de ouders en de algehele werk- en leefsfeer op school.

Ook zaken als veiligheid, aankleding van het gebouw, schoonmaak en onderhoud bepalen mede de kwaliteit van de leef- en leeromgeving. De school tracht die kwaliteit te bewaken, o.a. door: tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en vragenlijsten voor leerlingen over het functioneren van leraren.

Bekijk hier het opbrengstenoordeel van de Onderwijsinspectie over onze school.

"Scholen op de kaart"

Dalton College doet actief mee met www.scholenopdekaart.nl U vindt er o.a. het actuele schoolbeleidsplan. Op die website kunt u veel informatie vinden over de kwaliteitsaspecten van alle scholen in Nederland. Via die site geven scholen inzicht in hun onderwijsprestaties. Hier kunt u rechtstreeks naar de gegevens van onze school

Oudertevredenheidsonderzoeken

Regelmatig jaar leggen wij aan ouders van de onderbouw een tevredenheidsonderzoek voor. We willen graag uw mening weten over o.a. de dalton-aspecten van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding, de communicatie en het pedagogisch klimaat. En wij vragen u de volgens u sterke dan wel zwakke punten van de school te benoemen. Wij zijn aangenaam verrast door de positief-kritische feedback die u ons ieder jaar geeft. U geeft onze school in meerderheid een A (goed) of een B (ruim voldoende)! 

Bekijk hier de tevredenheidsonderzoeken onder ouders

Rapport visitatie door Nederlandse Dalton Vereniging

Elke 4 jaar worden de Daltonscholen voor Voortgezet Onderwijs gevisiteerd door een visitatieteam van de Nederlandse Dalton Vereniging, NDV (www.dalton.nl). Het is een kwaliteitsonderzoek op basis waarvan de officiële daltonlicentie wordt verlengd. Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie voor maximaal vier jaar. Na zo'n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar wordt de bestuurlijke en onderwijskundige kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld. Dit leidt tot een verlenging van vier jaar als alles in orde is, of van twee jaar, indien er verbeterpunten zijn.
 

Voorafgaand aan de visitatie voert de school een zelfvaluatie uit volgens het door de NDV vastgestelde format. Dat format ziet er als volgt uit:

 1. Wat waren de aanbevelingen van de vorige visitatie en wat heeft de school hiermee gedaan?
 2. Hoe gaat de school om met de 5 kernwaarden van Dalton met kwaliteitsindicatoren op leerling-, docent- en schoolniveau?  Op leerlingniveau zijn de indicatoren geëvalueerd door leerlingen van de Leerlingenraad, op docentniveau door de 8 docenten die lid zijn van de onderwijscommissie, op schoolniveau door de schoolleiding.
 3. De wijze van borging van de kwaliteit (ingevuld door de schoolleiding)
 4. Aanvullende opmerkingen van de school.

Het visitatieteam bestudeert de zelfevaluatie, voert vervolgens gesprekken met de schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders en komt met concrete aanbevelingen en verbeterpunten, alvorens het beslist over een eventuele verlenging van de licentie.
  
Bekijk hier de visitatie-verslagen van de visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging