Als daltonschool willen we leerlingen ondersteunen, keuzes bieden en hun talenten de ruimte geven. Niet alleen onze (hoog)begaafde leerlingen, maar iedereen. Daarvoor zijn er onze daltonextra activiteiten: 

- Daltonuren
- Introductieprojecten voor o.a. klas 1 en 2
- Begeleiding voor topsporters
- Masterclasses met uitdaging - niet alleen voor hoogbegaafden
- Begeleiding voor hoogbegaafden
- Signaleringstoets dyslexie en leesproblemen in klas 1
- Ondersteuning bij taalproblemen
- Extra examenvakken zowel voor VMBO, HAVO als VWO
- Extra Frans met DELF diploma
- Extra Engels met Anglia programma
- Vrije vakkenkeuze in bovenbouw
- Theatergroep De Vijfde Vleugel: met eigen producties + workshops
- Dalton Debatteam, toegankelijk voor alle leeftijden
- Faalangst reductie-training
- Vakoverstijgende projecten in klas 1 (Mediawijsheid), klas 2 (Duurzaamheid) en klas 3 (De professional).
- Breed aanbod excursies en reizen
- Eigen website met studietips: www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl

 

Daltononderwijs

Op onze school geven we onderwijs volgens de principes van het daltononderwijs. Dat is geen "systeem" of "methode", maar meer een "way of life", gebaseerd op drie vaste opvoedingsprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Juist omdat daltononderwijs geen systeem is, dwingt het om telkens weer flexibel te zijn, te kijken naar het kind en de situatie. We geloven niet in "simpele" modellen van lesgeven, maar in wat er tussen kind, lesstof, docent en klas elke keer weer ontstaat - of niet. 

De leerlingen krijgen bij ons veel uitdaging, krijgen vertrouwen en nemen initiatieven. Ze leren plannen, leren van fouten en krijgen op een persoonlijke manier aandacht. 

Samen verschillend

Verschillen tussen kinderen zijn niet "lastig", maar normaal. Kinderen die even niet mee kunnen komen of juist bijzondere talenten hebben, kinderen met faalangst, met taalproblemen, hoogbegaafde kinderen, kinderen die meer sturing nodig hebben of juist meer vrijheid; door de daltonprincipes zijn we in staat om dit te volgen en zoveel mogelijk in de gewone lessen en daltonuren te begeleiden, zodat wederzijds begrip voor verschillen kan ontstaan. Waar we dit zelf niet kunnen staan deskundigen in en buiten de school ter beschikking. 

Jezelf (durven) zijn

Onderling contact is de basis voor wederzijds begrip. Leerlingen komen elkaar telkens weer tegen: niet alleen op de gangen, maar ook tijdens de daltonuren (zelfwerkzaamheidsuren). Daar zitten alle leeftijden en niveau's door elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er meer bekendheid met elkaar is, respect voor elkaar, minder op elkaar neer kijken of juist onnodig omhoog kijken. Dure spullen of merkkleding zijn dan niet meer belangrijk. En of iemand dyslexie heeft of ADHD is geen reden om naar elkaar te wijzen en al helemaal niet iets om je voor te schamen. De ongeschreven regel op school is: "Doe gewoon, wees jezelf, wees eerlijk, dan ben je OK". 

Niet kinderachtig - vanuit vertrouwen

Daltonleerlingen zijn geen "kuddedieren" en worden telkens weer op hun functioneren, hun zelfstandigheid en vermogen om samen te werken aangesproken. Dat kan soms confronterend zijn, maar het is eerlijk en recht door zee: ze voelen zich gezien. Ze voelen zich meer op hun gemak dankzij het vertrouwen dat ze genieten.  Om de drempel in het contact te verlagen kunnen leerlingen docenten met jij en de voornaam aanspreken. Maar u zeggen mag ook en gebeurt net zo goed. Het zorgt niet alleen voor minder afstand en meer vertrouwen, leerlingen durven ook makkelijker eerlijk te zijn en vragen te stellen. Vluchten in leugentjes of sociaal gewenste antwoorden komen daardoor minder snel voor. Daltonleerlingen ontwikkelen vaak meer tolerantie en zelfdiscipline en zijn opvallend minder kinderachtig in hun manier van reageren.

Niet te vroeg "in een hokje"

Vroegtijdig "beslissen" of uw kind vmbo-t, havo of vwo-leerling "is" of "wordt" is geen sinecure. Kinderen weten het vaak zelf ook nog niet zo zeker. Daarom hebben we een heterogene brugklas. Elke brugklas bestaat zoveel mogelijk uit evenredige aantallen leerlingen met deze adviezen. Leerlingen op deze leeftijd steken veel van elkaar ("peergroup") op, maar hebben juist dankzij het daltononderwijs tegelijkertijd ook volop de ruimte om hun talenten te benutten. In de tweede klas zijn de mogelijkheden vaak al beter in beeld. Daarom zijn er daar aparte vmbo-t klassen, gymnasiumklassen en havo/atheneumklassen. Ook in klas twee zijn er dus nog volop ontwikkelingsmogelijkheden en kansen.