Nieuwe leerling aanmelden voor het schooljaar 2020-2021

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is bepalend voor de toelating tot de brugklas van Dalton Voorburg. Uw kind kan worden toegelaten als het een van de volgende adviezen heeft meegekregen:

 • vwo
 • havo / vwo
 • havo
 • vmbo-tl / havo 
 • vmbo theoretische leerweg

Wij hebben acht brugklassen, waarin plaats is voor maximaal 200 leerlingen. Omdat onze brugklassen heterogeen zijn samengesteld, streven wij naar een gelijkmatige verdeling van de adviezen (VMBO-tl, HAVO, VWO).

Voorrangsregels

Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, zal gebruik worden gemaakt van voorrangsregels. In de BOVO regio Haaglanden kunnen scholen de volgende voorrangsregels hanteren. Deze voorrangsregels zijn:

 1. voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school; 
 2. voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden; 
 3. voorrang voor leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept (bijv. Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School, Freinet).

Een vo-school mag daarnaast leerlingen (maximaal 2%) om zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. 
Als er meer leerlingen zijn aangemeld dan er plaatsen beschikbaar zijn, leidt dit tot een loting. Alle aangemelde leerlingen vernemen of zij definitief geplaatst/ingeloot zijn. 

Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden?

In Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk volgen de scholen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs de BOVO-procedure, kijkt u op www.bovohaaglanden.nl

Aanmelden kan alleen in de periode van maandag 3 februari tot en met vrijdag 14 februari 2020, op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur

Bij de aanmelding moet ingeleverd worden:

 • Uitgeprint en ondertekend digitaal aanmeldingsformulier Dalton VoorburgNa het digitaal invullen en versturen van dit formulier wordt er automatisch een PDF verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Daarna print u het formulier uit en kunt u het ondertekenen.
 • U heeft een (kopie van) de identiteitskaart of het paspoort van uw kind ter inzage bij u.
 • BOVO-Aanmeldingsformulier van de basisschool (met daarop de unieke leerlingcode, het schooladvies en de volgorde van uw schoolkeuzes)

Wanneer krijg ik bericht of mijn kind is toegelaten?

Op woensdag 25 maart 2020 krijgt u per email van ons bericht of uw zoon/dochter bij ons op school toegelaten is. In deze bevestiging van definitieve inschrijving ontvangt u ook een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, zie hieronder.

Eerste kennismaking met de school

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvangen wij de nieuwe brugklassers en de ouders voor een kennismakingsbijeenkomst op woensdag 3 juni 2020 van 14.30 – 16.00 uur. De leerlingen en hun ouders krijgen dan verdere informatie over de gang van zaken, met name over de start van de het schooljaar en het driedaagse introductieproject in Delft, waar alle brugklassers aan deelnemen. Na de kennismakingsdag vindt er nog een kennismakingsgesprek met de mentor plaats. U krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.