Ouders » Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid krijgt een steeds prominentere rol toebedeeld door de overheid, vanuit de gedachte dat verantwoording moet worden afgelegd door een instelling die met gemeenschapsgeld in stand wordt gehouden. De school is daarom verplicht een kwaliteitssysteem op te zetten en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij gaat het vooral om het signaleren van “zwakke plekken” en het voeren van de discussie over kwaliteitsverbetering met alle bij de school betrokken groepen. Zijn leerlingen, ouders en docenten tevreden over het onderwijs? Is gehaald wat we wilden bereiken? 

Bronnen die hiervoor gebruikt kunnen worden:

 • De onderzoeksrapporten van de Inspectie 
 • De visitatierapporten van de Nederlandse Daltonvereniging. Om de licentie "Daltonschool" te mogen behouden moet de school voldoen aan een aantal voorwaarden. Elke vier jaar wordt de school daartoe gevisiteerd.
 • Tevredenheidsonderzoeken onder ouders. Jaarlijks leggen we een reeks vragen voor aan de ouders van de brugklassers. In 2010 is dit aan alle ouders van klas 1 t/m 3 voorgelegd.
 • Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen:  Verder doet de school mee met de Landelijke Scholieren Monitor van het LAKS (Landelijk Aktie Komite Scholieren)

Rapportage onderwijsinspectie

De kwaliteit van een school wordt door diverse factoren bepaald. Enkele factoren, zoals examenresultaten, slagingspercentages en doorstroomgegevens zijn gemakkelijk in cijfers te vangen en worden jaarlijks door de Inspectie in kaart gebracht (www.onderwijsinspectie.nl). 

Het opbrengstenoordeel van de Inspectie wordt berekend op basis van de volgende vier indicatoren, waarbij alleen de beoordeling voldoende of onvoldoende wordt toegekend:

 1. rendement onderbouw;van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw per afdeling);
 2. gemiddelde cijfer voor het Centraal Examen per afdeling; 
 3. driejaarsgemiddelde van het verschil tussen het gemiddelde cijfer schoolexamen 
 4. het gemiddelde cijfer van het Centraal Examen.Andere belangrijke factoren zijn minder gemakkelijk in kaart te brengen. 

Andere belangrijke factoren zijn minder makkelijk in kaart te brengen. Dat betreft bijvoorbeeld de extra zorg en begeleiding die aan leerlingen wordt geboden, de kansen die de school biedt aan leerlingen om een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te halen, de communicatie met de ouders en de algehele werk- en leefsfeer op school. Ook zaken als veiligheid, aankleding van het gebouw, schoonmaak en onderhoud bepalen mede de kwaliteit van de leef- en leeromgeving. De school tracht die kwaliteit te bewaken, o.a. door: tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en vragenlijsten voor leerlingen over het functioneren van leraren.

Download / bekijk: Opbrengstenoordeel onderwijsinspectie 2010 | 2011 | 2012 | 2013 

"Schoolvensters"

Dalton Voorburg doet actief mee met www.schoolvo.nl. U vindt er o.a. het actuele schoolbeleidsplan. Op die website kunt u veel informatie vinden over de kwaliteitsaspecten van alle scholen in Nederland. Via die site geven scholen inzicht in hun onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie verzameld wordt in één systeem. Hier kunt u rechtstreeks naar de gegevens van onze school

Oudertevredenheidsonderzoeken

Ieder jaar leggen wij aan ouders van de onderbouw een tevredenheidsonderzoek voor. We willen graag uw mening weten over o.a. de dalton-aspecten van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding, de communicatie en het pedagogisch klimaat. En wij vragen u de volgens u sterke dan wel zwakke punten van de school te benoemen. Rechts op deze pagina kunt u de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken lezen. Wij zijn aangenaam verrast door de positief-kritische feedback die u ons ieder jaar geeft. U geeft onze school in meerderheid een A (goed) of een B (ruim voldoende)! 

Download / Bekijk:

Rapport visitatie door Nederlandse Dalton Vereniging

Elke 4 jaar worden de Daltonscholen voor Voortgezet Onderwijs gevisiteerd door een visitatieteam van de Nederlandse Dalton Vereniging, NDV (www.dalton.nl). Het is een kwaliteitsonderzoek op basis waarvan de officiële daltonlicentie wordt verlengd. Het visitatieteam voert o.a. gesprekken met de schoolleiding, de docenten, de ouders en de leerlingen en er worden lessen en daltonuren geobserveerd.

Visitatie 2011

 • De visitatie in 2011 van onze school door de Nederlandse Dalton Vereniging is prima verlopen. Met vlag en wimpel hebben we een verlenging van de licentie voor de komende vier jaar gekregen: we zijn een zeer goede daltonschool. 
 • Het visitatieteam was aangenaam verrast door de prettige sfeer, het pedagogisch klimaat, de aandacht en het maatwerk voor individuele leerlingen en de wijze waarop de leerlingen hun eigen daltonervaringen konden verwoorden.
 • Onze school wordt gekenschetst als een daltonschool volop in ontwikkeling: de school is bewust bezig met onderwijsverbetering en vernieuwing.
 • In de rol van kritische vriend heeft het visitatieteam wel een aantal aanbevelingen voor ons geformuleerd: 
 • Kijk als school goed naar de taakafbakening en verantwoordelijkheden in de organisatie van docent, mentor, leerlingbegeleider/decaan en afdelingsleider, zodat dit ten goede komt aan de begeleiding van de leerlingen.
 • Hoewel de school een sterk onderwijskundig daltonbeleid heeft, dient de (aan)sturing en de uitwerking van het onderwijskundig en organisatorisch beleid door de afdelingsleiders beter vorm te krijgen.
 • Met name voor klas 1 en 2 ontbreekt er uniformiteit in de studiewijzers. Juist voor de beginnende daltonleerling is het noodzakelijk dat de studiewijzers van alle vakken volgens hetzelfde format worden opgesteld zodat leerlingen hiermee kunnen plannen in de daltonagenda.
 • Het team was onder de indruk van de wijze waarop onderwijscommissie en schoolleiding de discussie binnen de school voeren over de discrepantie tussen vrijheid/verantwoordelijkheid en vrijblijvendheid. 
 • De daltonenquête onder docenten en leerlingen en de komende besprekingen van de resultaten van de leerlingenenquête met de mentoren en de leerlingen moet hier meer informatie opleveren over de functie en de effectiviteit van met name het daltonuur. Hoewel de school de afgelopen jaren veel heeft geëxperimenteerd met de wijze waarop reflectie op resultaten en (dalton)vaardigheden door leerlingen plaatsvindt, dient dit beter geborgd te worden. Met name ouders gaven aan dat zij hierin meer betrokken wensen te worden. N.a.v. het gesprek met de leerlingbegeleiders/dekanen over de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van zorg en passend onderwijs geeft het visitatieteam het advies om tijdig problemen van leerlingen te signaleren en deze bij de mentor, afdelingsleider, leerlingbegeleider neer te leggen. 
 • Ook moet de school goed nadenken over het toekomstige zorgprofiel van de school. De school investeert veel geld en tijd in de nascholingstrajecten en trainingen. Het visitatieteam heeft mooie voorbeelden gezien van de samenwerkingsstructuren in het kader van het trainingstraject coöperatief leren. Om deze samenwerkingsstructuren goed in te bedden is een effectief klassenmanagement onontbeerlijk. De school heeft als een van de weinige scholen in Nederland nog een heterogene brugklas en een gedeeltelijk heterogene 2eklas. Het visitatieteam heeft prachtige voorbeelden gezien van gedifferentieerd leermateriaal bij de vakken wiskunde en Frans. Deze “good practices” kunnen ook voor andere vaksecties van nut zijn. Download hier het visitatierapport van de Nederlandse Dalton Vereniging van mei 2011.

Download / bekijk: Verslag van de Daltonvisitatie 2011

Burgerschapsvorming en dalton

De wet verplicht scholen aandacht te besteden aan burgerschap en sociale integratie. Wat is burgerschapsvorming precies? Heeft het ook iets te maken met de in 2012 verplichte maatschappelijke stage voor scholieren? Burgerschapsvorming is het vermogen van mensen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar ook een actieve bijdrage aan te leveren. De school als oefenplaats voor democratisch denken en handelen en sociale competenties. Helen Parkhurst, de grondlegster van ons daltononderwijs, gaat er van uit dat 'education' altijd een tweeledig doel heeft: onderwijs en opvoeding tot democratie. Zij stelt dat de leerling(e) op school niet alleen leert in cognitief opzicht, maar ook leert "how to conduct herself as a unit of society". Een daltonschool moet een democratische gemeenschap zijn, waar leerlingen veilig kunnen oefenen, leren en groeien.  In 2008 heeft een studente Maatschappijwetenschappen onderzoek gedaan op onze school naar de relatie tussen Burgerschapsvorming en ons daltononderwijs.